Fructoosje's logo!
Welkom bij Fructoosje

Ik ben gesloten vanaf 14 april 12:00 uur. Vanaf 15 april 2021 gaat mijn webshop over naar TheFreeFromShop in Apeldoorn. 

Ik verwijs jullie graag voor alles van #Frusano en andere lekkere producten naar:
The Free From Shop Apeldoorn
https://www.thefreefromshop.nl/

Uiteraard behoudt TheFreeFromShop je graag als klant. Daarom bieden ze 15% korting op alle Frusano artikelen. Maak daarvoor gebruik van de actiecode Fructoosje15. De code is 1-malig te gebruiken en geldt tot 1 juli 2021.

Ik wil je heel erg bedanken voor het vertrouwen in mij. Voor jou en iedereen die je lief is: blijf gezond en hopelijk tot ziens.


Liefs, Christa

 

Heb je een vraag naar aanleiding hiervan mail me dan op info@fructoosje.nl

Algemene voorwaarden

Download de algemene voorwaarden als *.pdf

ALGEMENE VOORWAARDEN C.M.P. KUNZELER-LEMMEN, H.O.D.N. FRUCTOOSJE, LACTOOSJE EN/OF GLUTOOSJE, GEVESTIGD TE 5961 EN HORST AAN DE TOONHENDRIKSSTRAAT 4, INGESCHREVEN IN HET HANDELSREGISTER ONDER NUMMER 58785221

Artikel 1  Definities en toepasselijke voorwaarden

 1. In deze Algemene Voorwaarden (verder: “Voorwaarden”) van C.M.P. Kunzeler-Lemmen, h.o.d.n. Fructoosje, Lactoosje en/of Glutoosje (hierna: “Fructoosje”) gelden de volgende definities:
 2. Klant:  de natuurlijk persoon of rechtspersoon die van Fructoosje aanbiedingen ontvangt of met Fructoosje overeenkomsten sluit.
 3. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Fructoosje en de Klant tot stand komt, zoals onder meer koopovereenkomsten, overeenkomsten van opdracht (waaronder die tot het verstrekken van adviezen en/of informatie) alsmede alle wijzigingen en aanvullingen daarop en alle rechtshandelingen ter uitvoering van de Overeenkomst.
 4. Directe Schade: zaakschade aan door Fructoosje verkochte, geleverde, getransporteerde zaken, inclusief verpakking en/of toebehoren hiervan;
 5. Indirecte Schade: alle schade die niet valt onder de definitie van Directe Schade, zoals onder meer gevolgschade, winstderving, letselschade, schade aan dieren, immateriële schade, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfs­stag­natie, schade als gevolg van schadeaanspraken van derden jegens de Klant, rente en kosten.
 6. Consument: de Klant, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf die van Fructoosje een aanbieding ontvangt of met Fructoosje een Overeenkomst sluit.

1.2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gelden deze Voorwaarden voor alle aanbiedingen van en Overeenkomsten met Fructoosje, met name voor tussen Fructoosje en de Klant gesloten Overeenkomsten tot verkoop en levering van zaken, overeenkomsten van opdracht (waaronder die tot het verstrekken van adviezen en/of informatie) of combinaties van deze overeenkomsten. In geval van een overeenkomst op afstand in de zin van de wet prevaleert het bepaalde in artikel 15 in geval van strijdigheid tussen andere bepalingen in deze Voorwaarden en het bepaalde in artikel 15.

1.3. Afwijkingen of aanvullingen op de Voorwaarden of een Overeenkomst behoeven uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke instemming van Fructoosje.

1.4. Het door de Klant vóór of bij het sluiten van de Overeenkomst opgegeven adres, mag door Fructoosje als zoda­nig voor het doen van verklaringen en/of mededelingen aan de Klant worden gehanteerd, totdat de Klant schrif­telijk zijn nieuwe adres heeft mede­ge­deeld

Artikel 2  Aanbieding; totstandkoming en inhoud Overeenkomst; intellectuele en industriële eigendomsrechten

2.1. Tenzij de aanbieding uitdrukkelijk een geldigheidsduur vermeldt, is een aanbieding van Fructoosje geheel vrijblijvend en komt een Overeenkomst pas tot stand na een schriftelijke bevestiging door Fructoosje (waaronder begrepen een bevestiging per e-mail), of indien Fructoosje uitvoering aan een Overeenkomst geeft. Indien een aanbieding wordt aanvaard door de Klant, heeft Fructoosje het recht de aanbieding binnen vijf werkdagen na  ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2.2. De bij een aanbieding door Fructoosje verstrekte adviezen, informatie, afbeeldingen, instructies, handleidingen, productspecifieke specificaties alsmede de overige docu­menta­tie, zijn informatief en geven slechts een algeme­ne weergave

2.3. Indien de Klant bij Fructoosje mondeling of per telefoon, e-mail of fax een bestelling plaatst of een opdracht verstrekt, wordt de inhoud van de Overeenkomst volledig bewezen door middel van de aan de hand van deze bestelling/opdracht door Fructoosje aan de Klant verstrekte opdrachtbevestiging, tenzij de Klant onmiddellijk na ontvangst van de opdrachtbevestiging schriftelijk zijn bezwaren tegen deze opdracht­beves­ti­ging kenbaar maakt.

2.4. Afwijkingen in lengte, breedte, dikte, oppervlakte, smaaknuances of kleurstelling binnen de in de branche gebruikelijke toleranties, worden uitdrukkelijk door Fructoosje voorbehouden.

2.5 Alle rechten van industriële en intellectuele eigendom op krachtens de Overeenkomst door Fructoosje gegeven adviezen en/of informatie en/of geleverde gestelde producten, afbeeldingen, productspecifieke specificaties, ontwerpen, logo’s, beeldmerken etc. berusten uitsluitend bij Fructoosje. Tenzij uitdrukkelijk anders in de Overeenkomst is overeengekomen, verkrijgt de Klant op grond van de Overeenkomst uitsluitend een niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht. Het is de Klant verboden het gebruiksrecht aan een derde te verpanden, te verhuren, te sublicentiëren of anderszins te bezwaren. Ieder ander of verdergaand recht van de Klant op verveelvoudiging is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 3  Prijzen

3.1. Alle door Fructoosje genoemde prijzen zijn exclusief BTW, exclusief kosten van verpakking en/of verzending en exclusief eventuele andere verplichtingen/heffingen en belastingen, tenzij uitdrukkelijk anders in de aanbieding of op de website is vermeld.

3.2. Indien de kostprijsfactoren van de bestelde zaken, waaronder de kosten van grondstoffen, (hulp)materialen, hulp­middelen, onderdelen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten, brandstof,  transport- of verzendkosten tussen het moment van totstandkoming van de Overeenkomst en de datum van levering een verhoging ondergaan, is Fructoosje gerechtigd haar prijzen dienovereenkomstig te verhogen. Deze bepaling is niet van toepassing op de Consument indien de verhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst.

Artikel 4  Betalingen

4.1. De betaling van facturen van Fructoosje zal dienen te geschieden binnen dertig (30) dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk/per e-mail anders is overeengekomen.
De betaling zal – tenzij door Fructoosje anders aangegeven op de factuur – dienen te geschieden in Nederland, en wel op een door Fructoosje aangehouden bank- of girorekening bij een (vestiging van een) in Nederland gevestigde bank.

4.2. De Klant kan zich jegens Fructoosje niet beroepen op verrekening. Deze bepaling is niet van toepassing op Consumenten.

4.3. Na het verstrijken van de in lid 1 genoemde termijn is het factuurbedrag onmiddellijk opeisbaar. De Klant is vanaf dat moment, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim.

4.4. Na het verstrijken van de in lid 1 genoemde termijn is Fructoosje gerechtigd de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW in rekening te brengen over het onbetaalde bedrag vanaf de dag waarop de Klant in verzuim is tot aan de dag der algehele voldoening. Consumenten zijn vanaf de dag van verzuim tot aan de dag der algehele voldoening de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW verschuldigd.

4.5. Door de Klant gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van alle verschuldigde kosten, vervol­gens van de rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Klant dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

4.6. Indien de Klant in gebreke is gebleven met de tijdige nakoming van zijn betalingsverplichtingen, zo­als omschreven in lid 1, is de Klant gehouden alle door Fructoosje gemaakte buitengerech­telijke kosten, proceskosten en kosten voor rechtskundige bijstand voor zijn rekening te nemen en volledig te betalen. Onder deze kosten zijn ook begrepen andere en/of hogere kosten dan de krachtens de wet te begroten proceskosten alsmede eventuele kosten van een faillissementsaanvraag.

4.7. Onverminderd het bepaalde in artikel 4.3, is de Klant in geval van faillissement(saanvraag), (aanvraag tot) surseance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de Klant, (aanvraag tot) toelating tot een wettelijke schuldsaneringsregeling of ondercuratelestel­ling van de Klant, zonder dat een ingebrekestel­ling is vereist, van rechtswege in verzuim. De vorige zin is van overeenkomstige toepassing indien de Klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig haar verplichtingen uit hoofde van de met Fructoosje gesloten Overeen­komsten nakomt.

4.8. In de gevallen bedoeld in het vorige lid heeft Fructoosje ook het recht om zonder rechterlijke tussenkomst ofwel de uitvoering van de Overeenkomst op te schor­ten, ofwel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijk verklaring te ontbin­den, onverminderd het recht van Fructoosje tot het vorderen van volledige schadevergoeding

Artikel 5  Levertijden, levering in gedeelten

5.1. De door Fructoosje opgegeven levertijden zijn een indicatie en zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5.2. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van de directie of van leidinggevende ondergeschikten van Fructoosje, kan de Klant bij een overschrijding van de levertijd tot veertien dagen, zelfs na ingebrekestelling, geen aanspraak maken op schadevergoeding en/of ontbinding van de Overeenkomst. Indien de levertijd wordt overschreden met meer dan veertien dagen, dient de Klant Fructoosje schriftelijk in gebreke te stellen. In deze ingebreke­stelling dient de Klant Fructoosje een redelijke termijn voor de nakoming te geven.

5.3. De Consument dient Fructoosje bij een overschrijding van de levertijd schriftelijk in gebreke te stellen en een redelijke termijn voor de nakoming te geven. Lid 2 is op de Consument voor het overige niet van toepassing.

5.4. De levertijd begint op de dag waarop door de Klant een schriftelijke bevestiging/bevestiging per e-mail van het ontstaan van de Overeenkomst van

Fructoosje is ontvangen, echter niet eerder dan nadat de Klant heeft voldaan aan alle eventuele bijzonderheden, verband houdend met de uitvoering van de Overeenkomst die eerst door de Klant tot stand moeten worden gebracht.

5.5. Fructoosje is bevoegd om in gedeelten te presteren. Orders of gedeelten daarvan, die niet meteen gele­verd kunnen worden, worden voor nalevering genoteerd; de Klant wordt daarvan schriftelijk/per e-mail door Fructoosje in kennis ge­steld.

Artikel 6  Levering en afname, overgang van risico en retourneren

6.1. Fructoosje levert, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, af magazijn – “ex works” – conform Incoterms 2000, waarbij vanaf het moment dat de zaken de onderneming/magazijn van Fructoosje verlaten het risico van de te leveren zaken op de Klant overgaat, tenzij schriftelijk/per e-mail anders overeengekomen of tenzij dwingendrechtelijke bepalingen anders bepalen.

6.2. Fructoosje kan voor de verzending van de te leveren zaken verzendkosten in rekening brengen.

6.3. Behoudens het bepaalde in artikel 9 (Reclame) is de Klant verplicht tot afname. Indien de Klant weigert de zaken in ontvangst te nemen, zijn de kosten van het retourneren, opslag, stalling of andere noodzakelijke kosten tot conservering of behoud voor rekening van de Klant. Voornoemde kosten alsmede de volledige koopprijs zijn direct opeisbaar, onverminderd het recht van Fructoosje om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en/of schadevergoeding te vorderen.

6.4. Retourzendingen na afname zijn alleen toegestaan, indien Fructoosje de Klant daartoe uitdrukkelijk en voorafgaand aan het retourneren schriftelijk/per e-mail toestemming heeft verleend. Retourzendingen geschieden voor rekening en risico van de Klant.

Artikel 7  Eigendomsvoorbehoud

7.1. De door Fructoosje geleverde zaken blijven eigendom van Fructoosje totdat de Klant alle navolgende verplichtingen uit alle met Fructoosje gesloten Overeenkomsten is nagekomen:

 • de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaken;
 • de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens Overeenkomst door Fructoosje verrichte of te verrichten werkzaamheden (zoals adviezen of verstrekte informatie);

-    eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de Klant van (een) met Fructoosje gesloten Overeen­komst(en).

7.2. Door Fructoosje geleverde zaken die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorver­kocht. De Klant is niet bevoegd de geleverde zaken te verpanden of hier enig ander gebruiks- of zekerheidsrecht op te vestigen.

7.3. Indien de Klant zijn verplichtingen niet nakomt of indien er gegronde vrees bestaat dat hij zijn verplichtingen niet zal nakomen, is Fructoosje gerechtigd om de geleverde zaken (waarop het in lid 1 be­doelde eigendomsvoorbehoud rust) bij de Klant of bij derden die deze zaken voor de Klant houden weg te (doen) halen. De Klant is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen op straffe van een onmiddellijk opeisbare boete van 10% per dag van al het door hem aan Fructoosje verschuldigde.

7.4. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbe­houd geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de Klant verplicht Fructoosje hiervan onmiddellijk vooraf schriftelijk/per e-mail op de hoogte te stellen.

7.5. De Klant verplicht zich:

 • de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen breuk, beschadiging, brand- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering aan Fructoosje ter inzage te geven;
 • alle aanspraken van de Klant op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken op eerste verzoek van Fructoosje aan Fructoosje te verpanden als bedoeld in artikel 3:239 BW;
 • de vorderingen die de Klant verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigen­domsvoorbehoud door Fructoosje geleverde zaken op eerste verzoek van Fructoosje aan Fructoosje te verpanden als bedoeld in artikel 3:239 BW;

Artikel 8  Garantiebepalingen

8.1. Met inachtneming van eventueel toepasselijke dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen, verleent Fructoosje– indien en voor zover is voldaan aan deze garantiebepalingen – op verkochte en geleverde zaken een garantie gelijk aan de garantie(voorwaarden) van de fabrikant of importeur van deze zaken.

8.2. De in het vorige lid bedoelde garantie is beperkt tot het – naar keuze van Fructoosje– kosteloos vervangen van de zaken, dan wel het kosteloos aanvullen van de ontbrekende zaken of het terugbetalen van het factuurbedrag of deel van het factuurbedrag waar de klacht betrekking op heeft.

8.3. In de garantie zijn de arbeidsuren van (medewerkers van) Fructoosje alsmede de kosten van verpakking en van de verzending door Fructoosje naar de Klant begrepen.

8.5. De garantie geldt niet voor:

 • gebreken als gevolg van ondeugdelijke opslag/conditionering door de Klant;
 • afwijkingen in lengte, breedte, dikte, smaaknuances, oppervlakte of kleurstelling binnen de in de branche gebruikelijke toleranties;
 • gebruik in strijd met de gebruiksaanwijzing/documentatie/instructies;

8.6. Garantiegevallen leiden niet tot een vernieuwing en/of verlenging van de oorspronkelijke garantietermijn.

8.7. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dienen defecte zaken te worden aangeboden voorzien van een begeleidend schrijven met daarin vermeld de klacht(en), naam van de contactpersoon, zijn/haar telefoonnummer, diens correspondentieadres en alle noodzakelijke toebehoren. Indien de zaken binnen de garantieperiode worden teruggestuurd, dient tevens een kopie van de factuur en/of de vrachtbrief/pakbon te worden meegestuurd.

8.8. Bij de uitvoering van de behandeling van de klacht gaat Fructoosje uit van de klachten zoals beschreven in het begeleidend schrijven van de Klant. Fructoosje kan in ieder geval niet tot meer gehouden worden dan in deze beschrijving vermeld staat.

Artikel 9  Reclame

9.1. De Klant is verplicht de zaken na aankomst op de plaats van bestemming nauwkeurig te (doen) inspecteren. Eventuele reclames over verschillen in hoeveelheid tussen de afgeleverde zaken en de daarvoor op de ontvangstbevestiging/vrachtbrief/pak­bon of factuur gegeven beschrijving alsmede over uiterlijk zichtbare gebreken en afwijkingen in gewicht, aantallen, lengte, breedte, dikte, oppervlakte of kleurstelling buiten de in de branche gebruikelijke toleranties, dienen terstond na ontvangst aan Fructoosje of ,in voorkomend geval, de transporteur kenbaar gemaakt te worden, op straffe van verval van rechten. Eventuele reclames over niet onmiddellijk zichtbare gebreken dienen binnen acht dagen na aankomst op de plaats van bestemming door de Klant schriftelijk/per e-mail aan Fructoosje te worden kenbaar gemaakt, zulks evenzeer op straffe van verval van rechten en alles onverminderd het bepaalde in artikel 8 van de Voorwaarden.

9.2. De Klant zal Fructoosje alle medewerking verlenen die nodig is teneinde de gegrondheid van de reclame te (doen) controleren. Hieronder valt het Fructoosje in de gelegenheid stellen het goed en/of het gebruik van de zaken te (doen) controleren.

9.3. Reclames geven de Klant nimmer het recht om (een deel van) de betaling op te schorten, terwijl verrekening nadrukkelijk wordt uitgesloten. Deze bepaling is niet van toepassing op Consumenten.

9.4. Reclames zullen niet in behandeling worden genomen, indien blijkt dat door de Klant en/of derden aan de geleverde zaken wijzigingen zijn aangebracht dan wel dat deze zelf of door derden zijn gerepareerd.

Artikel 10  Aansprakelijkheid voor Directe en Indirecte Schade

10.1. Voor alle Directe Schade van de Klant, zoals omschreven in artikel I lid 1, veroor­zaakt door een aan Fructoosje toere­kenbaar tekortkomen in de nako­ming van de Overeenkomst, is de aan­sprakelijkheid van Fructoosje, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de directie of van leidinggevende ondergeschikten of aansprakelijkheid op grond van dwingendrechtelijke bepalingen, beperkt tot maximaal de overeengekomen prijs van de door Fructoosje verkochte en geleverde zaken, dan wel – naar keuze van Fructoosje– maximaal het in een voorkomend geval eventueel door Fructoosje op grond van een afgesloten aansprakelijkheidsverzekering door de aansprakelijkheidsverzekeraar gedekte bedrag, vermeerderd met het eigen risico.

10.2. Voor alle Indirecte Schade, zoals omschreven in artikel I lid 1, is Fructoosje, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de directie of van leidinggevende ondergeschikten of aansprakelijkheid op grond van dwingendrechtelijke bepalingen, niet aansprakelijk.

10.3. De aansprakelijkheid van Fructoosje wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen alleen indien de Klant Fructoosje onverwijld en deugdelijk schriftelijk/per e-mail in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Fructoosje ook ná die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Fructoosje in staat is adequaat te reageren en de tekortkoming te (laten) onderzoeken.

10.4. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de tekortkoming binnen bekwame tijd schriftelijk/per e-mail bij Fructoosje meldt.

Artikel 11  Niet toerekenbaar tekortschieten (”overmacht”)

11.1. Een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door Fructoosje, kan Fructoosje onder meer niet worden toegere­kend indien de oorzaken van deze tekortkoming niet te wijten zijn aan schuld van Fructoosje of buiten de risico­sfeer van Fructoosje vallen. Oorza­ken zoals bedoeld in de vorige zin zijn onder andere oor­log, oorlogs­gevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, brand, blikseminslag, water­schade, overstroming, werkstaking, be­drijfsbezet­ting, staking, stiptheidsacties, uitsluiting, in- en invoerbelemmeringen, over­heid­smaatre­gelen, defecten aan machines of computers, storingen in de levering van gas, water- en elektrici­teit, vervoers- en verkeersproblemen en de stagna­tie c.q. onderbre­king van leveringen materialen en grondstoffen van derden van wie Fructoosje mate­rialen of onderdelen voor de uitvoering van de Over­een­komst moet betrekken.

11.2. In geval van een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door de Klant is Fructoosje bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Artikel 12  Wijziging voorwaarden

12.1. De Voorwaarden kunnen door een enkele mededeling van Fructoosje aan de Klant worden gewijzigd. Bij gebreke van protest binnen dertig dagen na mededeling gelden de gewijzigde Voorwaarden vanaf de dag der mededeling op alle nieuwe Overeenkomsten voor zover deze worden uitgevoerd na de dag van de mededeling.

12.2. Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig is dan wel vernietigd wordt, treedt voor deze bepaling (voor zover mogelijk van rechtswege) in de plaats een bepaling die zoveel mogelijk beantwoordt aan de strekking van de nietige of vernietigde bepaling. Partijen zijn jegens elkaar gehouden over de tekst van deze nieuwe bepaling zo nodig met elkaar in redelijk overleg te treden. De overige bepalingen van de algemene voorwaarden behouden onverminderd hun geldigheid, tenzij dwingendrechtelijke regels zich hiertegen verzetten.

Artikel 13  Verjaring

Tenzij in deze Voorwaarden anders bepaald en tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich daartegen verzetten, verjaren vorderingsrechten van de Klant uiterlijk na één jaar na het ontstaan daarvan.

Artikel 14  Overeenkomsten met Consumenten

Indien de Klant een Consument is, gelden de bepalingen van deze Voorwaarden niet voor zover zij binnen het bereik vallen van artikel 6:236 BW.

Artikel 15  Verkoop op afstand met Consumenten

Herroepingsrecht

 1. Bij de koop van zaken per telefoon, fax, e-mail of via de webshop van Fructoosje heeft de Consument de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van de zaak door de Consument.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met de zaken en de verpakking. De Consument zal de zaken uitsluitend uitpakken of gebruiken indien en voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij de zaken wenst te behouden. Indien de Consument van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij de zaken met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Fructoosje retourneren, conform de door Fructoosje verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. De Consument is bij ontbinding van de Overeenkomst verplicht om de betreffende producten binnen 14 dagen retour te sturen. Deze termijn gaat in op de dag dat de Consument kenbaar maakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht op de door Fructoosje aangegeven methode.

Kosten in geval van herroeping/terugbetaling

 1. Indien de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de Consument een bedrag betaald heeft, zal Fructoosje dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hiervoor geldt wel de voorwaarde dat de zaken reeds in goede staat terug ontvangen zijn door Fructoosje.

Uitsluiting herroepingsrecht

15.6 Fructoosje sluit het herroepingsrecht van de Consument uit voor zaken die snel kunnen bederven of verouderen, die door Fructoosje zijn tot stand gebracht of samengesteld of specificatie van de Klant of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

Artikel 16  Toepasselijk recht en geschillen

16.1. Op alle aanbiedingen van en Overeenkomsten met Fructoosje is Neder­lands Recht van toepassing. De toepassing van het Verdrag der Verenigde Naties inzake Internationale Koopovereenkomsten betreffende Roerende Zaken (“Weens Koopverdrag”) wordt uitgesloten.

16.2. Ten aanzien van geschillen die tussen Fructoosje en de Klant mochten ontstaan is uitsluitend de in de vestigingsplaats van Fructoosje bevoegde rechter bevoegd om hiervan kennis te nemen, tenzij regels van dwingendrechtelijke aard zich hiertegen verzetten.